Draai uw tablet voor een beter resultaat
Sun
0
Mercury Venus

Algemene voorwaarden

Privacy Policy

Privacyverklaring volgens de wet Algemene Verordening gegevensbescherming AVG.

De Keizer van Friesland verzamelt via haar website persoonsgegevens en informatie over u. De Keizer van Friesland vindt de bescherming van uw privacy van essentieel belang.

 

Wie draagt de verantwoordelijkheid voor uw gegevens?


De Keizer van Friesland is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens. De functionaris Gegevensbescherming is Jacqueline Ketellapper, eigenaar van de Keizer van Friesland, gevestigd aan de Paulinelaan 2A te Muiderberg. E-mail info@dekeizervanfriesland.nl, telefoon (+31)(0)6 5115 0220

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij van u?

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op de website of wanneer u op een andere wijze zelf contact met ons opneemt, verzamelen wij van u de volgende gegevens:

 • uw voor- en achternaam
 • uw adresgegevens (verzendadres en/of factuuradres)
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer
 • overige persoonsgegevens die u uit eigen beweging aan ons verstrekt.
 • uw rekeningnummer (alleen in geval van transacties)

 

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Alleen als u deze gegevens verstrekt, kan De Keizer van Friesland:

 • uw bestellingen beheren, uitvoeren en bezorgen
 • uw bestellingen verifiëren, indien nodig
 • uw betalingen afhandelen
 • u de mogelijkheid bieden een account aan te maken
 • met u communiceren per e-mail of per telefoon, naar aanleiding van uw bestelling, uw feedback of uw verzoek om informatie
 • uw koopgedrag in kaart brengen om het productaanbod of productinformatie aan u te optimaliseren
 • u een nieuwsbrief sturen (max. 4x per jaar)

 

Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

U kunt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren aan ons doorgeven, bijvoorbeeld door:

 • een account aan te maken in onze webwinkel
 • u aan te melden voor onze nieuwsbrief
 • per e-mail, via het contactformulier op onze website, telefonisch of schriftelijk met De Keizer van Friesland te communiceren
 • deel te nemen aan een actie of evenement
 • direct via deze website producten te kopen

 

Delen wij uw persoonlijke gegevens?


De Keizer van Friesland verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

De Keizer van Friesland deelt uw persoonlijke gegevens uitsluitend met externe dienstverleners die voor De Keizer van Friesland bepaalde verwerkingsactiviteiten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het versturen van uw orders (PostNL), de online betaalservice (Mollie) en de externe webbeheerder (Kroon Webdesign). Ook bij hen zijn uw gegevens veilig: zie https://www.mollie.com/nl/features/security, https://www.postnl.nl/privacy-verklaring/, https://www.kroonwebdesign.nl/GDPR/privacyverklaring.pdf

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij opslaan?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming in te trekken van- of bezwaar te maken tegen de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens door De Keizer van Friesland.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt uw verzoek sturen naar info@dekeizervanfriesland of gebruik maken van het contactformulier op de website.

De Keizer van Friesland wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe beschermen wij uw gegevens?


De Keizer van Friesland neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens via verschillende beveiligingsmaatregelen, zoals het gebruik van beveiligde registratieformulieren, dataversleuteling en toegangsbeperking tot uw persoonlijke gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dekeizervanfriesland.nl

 

Hoe gaat De Keizer van Friesland om met Cookies?

De Keizer van Friesland gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Cookies brengen overigens de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

De Keizer van Friesland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Hoe gaat De Keizer van Friesland om met geautomatiseerde besluitvorming?

De Keizer van Friesland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Keizer van Friesland) tussen zit.

 

Overige zaken die verband houden met uw privacy: 

Aankoop op de delicatessenmarkt


Er bestaat een kans dat u ons op markten, fairs en evenementen aantreft en onze producten koopt.  Zodra u deze digitaal afrekent via de betaalterminal van iZettle, worden uw transactiegegevens geregistreerd om de betaling in orde te kunnen maken. Tevens kunt vrijwillig op iZettle uw e-mailadres achterlaten voor het ontvangen van een factuur. Dit e-mailadres behandelen we op dezelfde wijze als e-mailadressen in het accountbestand op de website van De Keizer van Friesland.

 

Minderjarigen

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van minderjarigen, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of verzorgers. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website meerderjarig is. Wij raden ouders en verzorgers dan ook aan de online activiteiten van hun kinderen te controleren en bij vermoeden contact op te nemen met info@dekeizervanfriesland.nl.

 

Links

Op de website kunnen links worden geplaatst naar websites van andere bedrijven of organisaties. Als u van de links gebruik maakt, dient u het privacy beleid van dergelijke websites aandachtig door te nemen, aangezien ze mogelijk verschillen van het privacy beleid van De Keizer van Friesland.

 

De noodzaak tot het vrijgeven van uw persoonsgegevens

De Keizer van Friesland zal, indien de wet ons hiertoe verplicht, uw persoonlijke gegevens vrijgeven, echter alleen indien dit noodzakelijk is ter voorkoming of bestrijding van fraude, om een geschil op te lossen of op andere dringende rechtmatige gronden die zwaarder wegen dan uw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van medewerkers.

 

Vragen en feedback


Heeft u vragen of opmerkingen over het onderwerp privacy? Of wenst u iets te wijzigen in de toegang tot, rectificatie van en/of aanwezigheid van uw persoonlijke gegevens. Neem hiervoor contact met ons op via info@dekeizervanfriesland.nl of via het contactformulier op de website.

 

Herroepingsrecht en klachten

De Keizer van Friesland kruidkoek delicatessen zijn vers gebakken producten met een beperkte houdbaarheid van twee weken. Zij zijn daarom uitgesloten van het herroepingsrecht vanwege hun aard. Zie ook artikel 10 lid 3 in de Algemene Voorwaarden.

Heeft u een opmerking, vraag of klacht over uw bestelling, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen er alles aan doen om u zo snel en goed mogelijk van dienst te zijn.

Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van, of een bestelling plaatst via, onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 10. Website: de website van De Keizer van Friesland, te vinden via www.dekeizervanfriesland.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Jacqueline Ketellapper, De Keizer van Friesland – kruidkoek delicatessen, gevestigd te Muiderberg, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32145009 handelend voor deze website onder de naam De Keizer van Friesland.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien de consument in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor de ondernemer slechts bindend, indien en voor zover deze door ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. Indien blijkt dat consument onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft de ondernemer het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
  6. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. de contactgegevens van de van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

   1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
   2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
   1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
   2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
   3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

   1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
   2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
   3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

   1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het contactformulier op de website.
   2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
   3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
   4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
   5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

   1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
   2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
   3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
   4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

   1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
   2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
   3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
   4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 

Artikel 11 De prijs en informatievoorziening op de website

   1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
   2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
   3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
   4. Als er verzendkosten en/of transactiekosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen alle kosten in het bestelproces apart worden gespecificeerd.
   5. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De ondernemer kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van de ondernemer afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
   6. De ondernemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie

   1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
   2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
   3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
   4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de consument de ondernemer daarvan zo snel mogelijk in kennis te stellen, bij voorkeur per e-mail.
   5. Indien de ondernemer de klacht gegrond acht, worden na overleg met de consument de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de consument betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

 

Artikel 13 Levering en uitvoering Overeenkomst

   1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
   2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
   3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo snel mogelijk, nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
   4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
   5. Ondernemer raadt consument aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken per direct, bij voorkeur per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
   6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven adres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de consument.

 

Artikel 14 Betaling

   1. De consument betaalt de bestelling aan de ondernemer door één van de in de bestelprocedure en op de Website aangegeven betaalmethoden te gebruiken. Ondernemer is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
   2. De ondernemer heeft het recht te wachten met leveren totdat de consument aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Artikel 15 Klachtenregeling

   1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
   2. Als de consument een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van de ondernemer, dan kan hij bij ondernemer telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
   3. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 16 Persoonsgegevens

   1. De ondernemer verwerkt de persoonsgegevens van de consument conform het op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

Artikel 17 Registratie

   1. Om optimaal gebruik te maken van de website, kan de consument zich registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de website.
   2. Tijdens de registratieprocedure geeft de consument zijn/haar gegevens op waarmee hij/zij na registratie kan inloggen op de website. De consument is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
   3. De consument dient zijn inloggegevens en wachtwoord strikt geheim te houden. de ondernemer is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een consument die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die consument is. Al hetgeen gebeurt via het account van de consument, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de consument.
   4. Indien de consument weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of de ondernemer daarvan in kennis te stellen, zodat de ondernemer gepaste maatregelen kan nemen.

 

Artikel 18 Aanvullende bepalingen

   1. de ondernemer stelt de consument in staat om een eigen tekst te laten drukken op een wenskaartje dat bij het product wordt gevoegd. Indien de consument van deze dienst gebruikt maakt is de consument zelf verantwoordelijk voor het juist spellen en vormgeven van de tekst. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor spel- of vormfouten in de tekst, tenzij de ondernemer de tekst niet exact heeft overgenomen zoals de consument hem heeft opgesteld.
   2. de ondernemer is gerechtigd maar niet verplicht spel- of vormfouten te corrigeren, zonder de consument hiervan vooraf in kennis te stellen.
   3. de ondernemer is gerechtigd de door de consument aangegeven tekst te weigeren, als de tekst de normen van fatsoen overschrijden en derhalve het imago van de ondernemer kunnen schaden. In dit geval zal de ondernemer contact opnemen met de consument.

 

Artikel 19 Slotbepaling

   1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   2. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust per e-mail of schriftelijk contact met ons op.

E-mailadres: info@dekeizervanfriesland.nl

Postadres: Postbus 5004, 1410 AA, Naarden

Telefoonnummer: +31 (0)6 5115 0220, ma t/m vr, 9.00u t/m 17.00u.

Vestigingsadres: Paulinelaan 2a, 1399VK, Muiderberg (geen correspondentieadres)

KvK-nummer: 32145009

Btw-identificatienummer: NL109557372B01